Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných ZP

Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných ZP po novelizácii zákona č.577/2004, platný od 1.5.2020

A.

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:

 
 

1.

na vedenie motorového vozidla v potrebnom rozsahu

20

 

2.

na vedenie motorového vozidla po 65-ke v potrebnom rozsahu

15

 

3.

pre zbrojný pas, pilotný , potápačsky preukaz, extrémne športy

30

 

4.

COVID-19 hygienicko- epidemiologický režim v ambulancii 

3

 

5.

pred prácou, pobytom a štúdiom  v zahraničí v potrebnom rozsahu

20

 

6.

pred nástupom na špecializačný kurz

10

 

7.

pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ), za každé potvrdenie

5

 

8.

prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiolog. závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu

10

 

B.

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu:

 
 

9.

vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

20

 

10.

periodická PP v súvislosti s výkonom povolania

20

 

11.

výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

20

 

12.

mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania

20

 

13.

posúdenie spôsobilosti. na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

20

 

14.

PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby

20

 

C.

Výkony na výslovnú  žiadosť pacienta, alebo iného subjektu:

 
 

15.

komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod

10

 

16.

EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta

10

 

17.

odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, ako napríklad pred plastickými kozmetickými operáciami, pred nástupom do DSS, na výslovnú žiadosť pacienta, keď na to nie je indikácia zo strany lekárov a pod.

5

 

18.

vyšetrenie index členok-rameno /ABI /, keď to nie je hradeně  poisťovńou

10

 

19.

laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, INR, iné POCT vyšetrenie, ak to je  výhradne na  vlastnú žiadosť pacienta a nehradí ZP

5

 

20.

Rebox- 1 aplikácia

5

 

21.

vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na  výhradne vlastnú žiadosť pacienta

2

 

22.

vyšetrenie skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť

5

 

23.

vyšetrenie nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť  

20

 

D.

Administratívne výkony:

 
 

24.

vystavenie jednoduchého potvrdenia  pre zamestnávateľa na žiadosť pacienta

2

 

25.

vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne  účely / posudky pre potreby súdu, občiansko . právne, správne konania a pod/  na žiadosť občana

10

 

26

výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta  /max.3% zo životného minima  /

10

 

27.

vystavenie náhradných  tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu

3

 

28.

vystavenie PN pre EÚ poistenca

5

 

29.

vystavenie potvrdenia o PN  pre UPSVaR, epikríza pre UPSVaR

3

 

30.

príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)

10

 

31.

kopírovanie nálezov   €/1 stranu

1

 

32.

vypísanie lekárskej správy v cudzom  jazyku za 1. stranu

20

 

33.

vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 2. až posledná strana, za každú stranu

10

 

34.

lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa  zákona 448/2008 z.z.                                                                                                          

10

 

E.

Výkony pre komerčné poisťovne:

 
 

35.

správa o zdravotnom stave  pre komerčné poisťovne

20

 

Lekár môže individuálne zvážiť poskytnutie zliav.