Preventívne prehliadky

Preventívna starostlivosť o dospelých
Obsah: Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
Okruh: poistenci starší ako 18 rokov
Periodicita: raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok
Zoznam výkonov
Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Odber venóznej krvi
Kreatinín
Močový sediment (semikvantitatívne)
Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)
Okultné krvácanie v stolici u poistencov starších ako 40 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka
Glukóza
Cholesterol celkový u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 40 alebo 41 rokov
Triacylglyceroly u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 40 alebo 41 rokov
Erytrocyty
Hemoglobín
Hemogram 5 parametrový
Leukocyty
Sedimentácia erytrocytov – FW
Trombocyty
Elektrokardiogram – štandardný 12-zvodový u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku