Naše služby poskytujeme na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, rozhodnutím orgánu príslušného pre vydanie povolenia, ktorým je Košický samosprávny kraj. Držiteľ povolenia je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č.578/2OO4 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a v znení súvisiacich právnych predpisov.

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecný lekár“) zabezpečuje prvý kontakt občana so zdravotným systémom, je najbližšie osobám-pacientom v zmysle miestnej, časovej, ekonomickej a kultúrnej dostupnosti. Nezastupiteľná je úloha všeobecného lekára ako dôverníka a poradcu osoby v krízových situáciách nielen v odbornej zdravotníckej problematike, ale aj v komplexe spoločenských i osobných problémov.

 Odbor má multidisciplinárny charakter a vyžaduje si široké spektrum vedomostí a praktických skúseností, ako aj sústavné kontinuálne vzdelávanie, ktorého získané informácie aplikujeme v každodennej ambulantnej praxi.

Diferenciálna diagnostika rôznorodých ochorení/akútnych aj chronických/ a komplexná starostlivosť o pacientov s chronickými diagnózami /artériová hypertenzia, porucha metabolizmu tukov, diabetes mellitus../ tvoria veľké percento našej práce.

Prevencia je absolútne nenahraditeľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti poskytovanej všeobecným lekárom. Realizuje sa formou pravidelných preventívnych prehliadok vrátane očkovania. Všeobecný lekár vykonáva aj vstupné a periodické prehliadky zamestnancov jednotlivých profesií s prihliadnutím na riziká na pracovisku.

V posledných rokoch pribudla do kompetencií všeobecného lekára aj realizácia predoperačných vyšetrení, čo predstavuje veľmi pozitívny moment v komplexnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

VYŠETRENIE Z KVAPKY KRVI - CRP QUIKREAD

Vyšetrenie EKG- BTL CARDIOPOINT

VYŠETRENIE ABI MESI ABPI MD

CENNÍK LEKÁRSKYCH VÝKONOV NEUHRÁDZANÝCH ZP

NOVÝ ORGANIZAČNÝ PORIADOK PRE PACIENTOV